صفحه اصلی تماس با ما
template ."/tools.php");?>
مدیران جشنواره
شماره نام سمت تلفن نمابر
1 محمد خزاعی دبیر جشنواره 22741250 22735090 22734801
2 محمد صنعتی مدیر اجرایی 77656527 77516855 77537261
3 یزدان عشیری مدیر روابط عمومی 77656526 77516855 77537261
4 امیر اسفندیاری مدیر کمیته بین الملل 22741254 22741253 22734953
5 محمود زنده نام مدیر امور استان ها 77516855 77516856 77537261
6 محمد حسین مهدی پور مدیر بخش تجلی اراده ملی 77516855 77516856 77537261
7 کوروش پیرو مدیر بخش مواد تبلیغی و اطلاع رسانی 77656527 77516855 77537261
8 محمدرضا فرجی مدیر امور سینماها 33966096
9 امید عشریه مسئول سایت 77656526 77516855 77537261